စမ္းၾကည့္ မမွားတဲ့နည္း

on Saturday, April 27, 2013

Meditation ups body temperature:
Feeling cold? Try meditation! Meditation can make you feel warmer, a new study conducted in Tibet suggests, which found that core body temperature can be controlled by the brain. Researchers led by Maria Kozhevnikov from the department of psychology at the National University of Singapore (NUS) Faculty of Arts and Social Science showed, for the first time, that it is possible for core body temperature to be controlled by the brain.

အေအးမိေနပါသလား။ တရာထိုင္ ၾကည့္လိုက္ပါ။ တရားထိုင္ျခင္းက သင့္ကို ေႏြးေထြးေစပါတယ္။ တိဘက္ေတြ အၾကံျပဳတဲ့ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အသစ္က ညႊန္ျပေနတာကေတာ့ ဦးေႏွာက္က ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အပူခ်ိန္ကို ထိန္းထားနဳိင္တယ္လို႕။ စကၤာပူ အမ်ိဴးသာ တကၠသိုလ္ စိတ္ပညာဌာနမွ မာရီယ ကိုဇီေနာ့ဗ္ ဦးေဆာင္တဲ့ သုေတသီေတြက ပထမဆုံးအၾကိမ္အေနနဲ႕ ဦးေနွာက္က ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အပူခ်ိန္ကို ထိန္းထားနိဳင္တယ္ဆိုတာ ျဖစ္နိဳင္တယ္လို႕ ေထာက္ျပသည္။

No comments:

Post a Comment