သတိျပဳ ဆင္ျခင္စရာ

on Sunday, April 7, 2013
Walnuts can slash diabetes risk:
Eating walnuts two or three times a week can lower the risk of developing type two diabetes in women by a almost a quarter, new research has claimed. Researchers studied nearly 140,000 women in the US and found that those who ate a 28gm packet of walnuts at least twice a week were 24% less likely to develop type two diabetes than those who rarely or never ate them.

အမိ်ဴးသမီးေတြ တပါတ္ကို နွစ္ၾကိမ္ သို႕မဟုတ္ သုံးႀကိမ္ သစ္ၾကားသီး စားျခင္း့ျဖင့္ အမ်ိဴးသမီး ေလးပုံတစ္ပုံမွာ ျဖစ္တက္တဲ့ နွစ္မ်ိဴးေသာဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစနိဳင္တယ္။ အေမရိကန္က အမ်ိဴးသမီးေပါင္း တသိန္းေလးေသာင္းကို ေလ့လာ  ေတြ႕ရွိခ်က္အရ သစ္ၾကားသီးကို အနည္းဆုံး တပါတ္ ၂ႀကိမ္စားတဲ့ အမ်ိဴးသမီးေတြဟာ မစားတဲ့ အမ်ိဴးသမီးေတြထက္  ဆီးခ်ိဴျဖစ္နိဳင္ဖြယ္ ၂၄%နွဳန္း သိသိသာသာေလ်ာ့နည္းဆိုတာေတြ႕ရတယ္။

Change in diet can alter gene:
Changes in food habits can alter gene expression that could negatively affect your health, a new study has found. The study by University of Masschusetts Medical School raise the striking possibility that even small amounts of these occasional indulgences may produce significant change in gene expression that could negatively impact physiology and health.
သင္ရဲ႕ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူမျပဳတဲ့ အစားစာကို ေလ်ာ့စားျခင္းဟာ     ဗီဇမိ်ဴးေစ့ကို ေျပာင္းလဲနိဳင္တယ္ လို႕ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အသစ္က ေထာက္ျပေနတယ္။ ဒီသုေတသနကို မက္ဆာခ်ဴးဆက္တကၠသိုလ္ကလုပ္တာျဖစ္ၿပီး။ သူတို႕ကပဲ မွတ္သားေလာက္ဖြယ္ ျဖစ္နိဳင္ေျခကေတာ့ အခါအားေလ်ာ္စြာ အလိုလိုက္၍ အနည္းငယ္ေသာ ပမာဏေလးကိုပဲစားျခင္းက စိတ္ေရာကိုယ္ပါ မေကာင္းေသာ အက်ိဴးဆက္ေပးတဲ့ ထူးျခားေသာ ဗီဇေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္နိဳင္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment