ဖတ္မိဖတ္ရာ (၁)

on Monday, May 14, 2012

ကိုရီးယားမွာ ဘုန္းႀကီးေတြ အရက္ေသာက္ ဖဲရုိက္ ေဆးလိပ္ ေသာက္လို႕
Raising hell? Monks drink, gamble in South Korea ဆိုျပီး
The Times of India (13.5.2012) ေန႕သတင္းစာထဲ
ပါလာတယ္ဗ်ာ။ ေအာက္ကဟာသာဖတ္ၾကည့္ၾကေပေတာ့။

Six leaders from South Korea’s biggest Buddhist order have quit after secret video showed some supposedly serene monks raising hell, playing high-stakes poker, drinking and smoking.
The scandal erupted just days before Koreans observe a national holiday to celebrate the birth of Buddha, the holiest day of the religion’s calendar.
The head of the Jogye order, which has some 10 million followers or about fifth the population, made public apology on Friday, vowing “self-repentance”.
South Korean TV networks aired shots of monks playing poker, some smoking and drinking, after gathering at the luxury lake-side hotel in the late April for a fellow monk’s memorial service.
“The stakes for 13 hours of gambling were more than 1 billion won ($875,300)” Seongho, a senior monk who uses one name, told Reuters on Friday.
“A group of monks who gamble, drink and smoke in a hotel room is tainted in the eyes of all people in the nation,” civic group Buddhist Solidarity for Reform said in a statement.

No comments:

Post a Comment