ေယာက်္ားဆိုတာ

on Saturday, May 25, 2013


အမ်ိဴးသား တစ္ေယာက္ (တရားရုံးမွာ လက္ထပ္ လက္မွတ္ထုိး ၿပီးေနာက္ အိမ္ေရာက္တဲ့အခါ) ထိုင္ၿပီး သဲသဲမဲမဲ တစ္စုံတခုကို လက္ထပ္စာခ်ဴပ္မွာ ရွာေဖြပါေတာ့တယ္။ အေတာ္ေလၾကာၾကာ သတိထားမိတဲ့ ဇနီးက လက္ထပ္စာခ်ဴပ္မွာ ရွင္ဘာရွာေနတာလဲ လို႕ေမးေတာ့။ အမ်ိဴးသားက သက္တမ္းကုန္ဆုံးမဲ့ ရက္ရွာေနတာေလ။

A man sat down and was seriously starting at his marriage certificate. After observing him for some time, his wife asked “What are you looking for?” he replied “The expiry date.”

No comments:

Post a Comment