သာသနာေတာ္ ညစ္ညဴးေၾကာင္း (၄) ပါး

on Tuesday, August 30, 2011

သာသနာေတာ္ ညစ္ညဴးေၾကာင္း (၄) ပါး

တိမ္ ႏွင္း ျမဴအုပ္၊ ငပုတ္ရာဟု၊ ဤေလးခုေၾကာင့္၊
ညစ္ညဴးမေျပာင္၊ လ ေန ေရာင္သို႕၊
ဘုန္းေခါင္ျမတ္စြာ၊ သာသနာလည္း
သုရာေမရယ၊ ေမထုနႏွင့္၊
ဇာတရူပ၊ ရဇတတစ္ျဖာ
မိစၦာသက္ေမြး၊ အေၾကာင္းေလးေၾကာင့္၊
မိွန္ေမွးမသာ၊ ညစ္ႏြမ္းရာသည္၊
ေျပာင္စြာမသစ္၊ မလင္းတည္း။ ။
                   (ဗဟုသုတပကာသနီ)

No comments:

Post a Comment