ဘုရားၾကီးတုိက္ အဘိဓါန္က်မ္းျပဳဆရာေတာ္မ်ား

on Thursday, November 17, 2011
ဓာတ္ပုံထဲမွ လက္ရွိဆရာေတာ္မ်ား
၁။ ဦးကုမာရာဘိ၀ံသ(ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၊ မဟန ဥကၠ႒) ဗန္းေမာ္တိုက္။
၂။ ဦးၾသဘာသာဘိ၀ံသ(ဆင္မင္းဆရာေတာ္၊ မဟန အဖြဲ၀င္)ဘုရားၾကီးတိုက္
၃။ ဦၾသဘာသ (တမ္ပ၀တီဆရာေတာ္)ဘုရားၾကီးတိုက္
၄။ ဦးသုႏၵရ (မိုးထိတိုက္၊မႏၱေလးေတာင္ေျခ။)
၅။ ဦးပေညာဘာသာဘိ၀ံသ ( ဘေညာ) ဘုရားၾကီးတိုက္
၆။ ဦးသီရိႏၵာဘိ၀ံသ (ဘုရားၾကီးတိုက္

No comments:

Post a Comment