ဘုရားႀကီးတိုက္ ဆရာေတာ္မ်ား

on Saturday, August 18, 2012

အရွင္၀ိမလဗုဒၶိ ဆရာေတာ္
 ဘုရားႀကီးတိုက္ ကိုအုပ္ခ်ဴပ္ခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ မ်ားအနက္ တစ္ပါး အပါအ၀င္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ ၀ိမလဗုဒိၶကို မႏၱေလးတိုင္း၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္နီရြာေန၊ အဘ ဦးဟန္  အမိ ေဒၚရွင္း တို႕မွ သကၠရာဇ္ ၁၂၂၀ ျပည့္နွစ္တြင္ ဖြားျမင္ေသာ သားရတနာ ျဖစ္ပါသည္။ ငယ္နာမည္မွာ ေမာင္ခ်စ္မွန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားႀကီးတိုက္ အာရာမာဓိပတိ သံဃနာယက အျဖစ္ ၁၈နွစ္တိုင္ေအာင္ တိုက္တာအက်ိဴး နွင့္ပရိယတ္အက်ိဴးတို႕ကိုထန္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၃၀၅ ခုနွစ္တြင္ လူအိုေရာဂါျဖင့္ သက္ေတာ္ ၈၅၊ ၀ါေတာ္ ၄၇ တြင္ ဘုရားႀကီးတိုက္မွာ ဘ၀နတ္ထံ ပ်န္လြန္ေတာ္မူပါသည္။

ဆရာေတာ္  ဘဒၵႏၱ ဥကၠံသမာလာ
ဘုရားႀကီးတိုက္ ကိုနွစ္အနည္းဆုံး အုပ္ခ်ဴပ္ခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္  ဘဒၵႏၱ ဥကၠံသမာလာကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ထန္းတပင္ရြာေန၊ အဘ ဦးမိတ္  အမိ ေဒၚမိုး တို႕မွ သကၠရာဇ္ ၁၂၃၀ ျပည့္နွစ္တြင္ ဖြားျမင္ေသာ သားရတနာ ျဖစ္ပါသည္။ ငယ္နာမည္မွာ ေမာင္ျငိမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားႀကီးတိုက္ အာရာမာဓိပတိ သံဃနာယက အျဖစ္ တစ္နွစ္ ေျခာက္လ စာေပက်မ္းဂန္ ပို႕ခ်ျခင္းျဖင့္ တိုက္တာအက်ိဴး ကိုထန္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၃၀၆ ခုနွစ္ တပိုတြဲလဆန္း ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ သက္ေတာ္ ၇၆၊ ၀ါေတာ္ ၅၅ ရမွ အာရာမာဓိပတိ သံဃနာယကျဖစ္ေတာ္မူသည္။ အဂၤလန္ျပည့္ရွင္ ပဥၥမ ေဂ်ာ့ဘုရင္က ဆက္ကပ္ေသာ အဂၢမဟာပ႑ိ ဘြဲ႕တံဆိပ္ရရွိေတာ္မူသည္။၁၃၀၇ခုနွစ္ သက္ေတာ္ ၇၇။ ၀ါေတာ္ ၅၆မွာ လူအိုေရာဂါျဖင့္ ဘုရားႀကီးတိုက္မွာ ဘ၀နတ္ထံ ပ်န္လြန္ေတာ္မူပါသည္။

ပင္းသာဆရာေတာ္
ဆရာေတာ္  ဘဒၵႏၱ ခႏၱီဓမၼကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အဘ ဦးေရႊေအာင္  အမိ ေဒၚေမ တို႕မွ သကၠရာဇ္ ၁၂၃၂ ခုနွစ္တြင္ ဖြားျမင္ေသာ သားရတနာ ျဖစ္ပါသည္။ ငယ္နာမည္မွာ ေမာင္ဘိုးခင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားႀကီးတိုက္ အာရာမာဓိပတိ သံဃနာယက အျဖစ္ သကၠရာဇ္ ၁၃၀၇ ခုနွစ္တြင္  အာရာမာဓိပတိ သံဃနာယကအျဖစ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေေတာ္မူသည္။ အဂၤလန္ျပည့္ရွင္ ပဥၥမ ေဂ်ာ့ဘုရင္က ဆက္ကပ္ေသာ အဂၢမဟာပ႑ိ ဘြဲ႕တံဆိပ္ကိုလာည္းရရွိေတာ္မူသည္။၁၃၀၉ခုနွစ္ သီတင္းကြ်တ္ လျပည့္ေန႕၊ သက္ေတာ္ ၇၇။ ၀ါေတာ္ ၅၈မွာ လူအိုေရာဂါျဖင့္ ဘုရားႀကီးတိုက္မွာ ဘ၀နတ္ထံ ပ်န္လြန္ေတာ္မူပါသည္။
ပင္းသာဆရာေတာ္၏ အဆက္အႏြယ္တပည့္ကား
အရွင္နာဒရ သာသနေဇာတိကာရုံဆရာေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ အရွင္နာဒရ ကို မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ အဘ ဦးသာေအာင္  အမိ ေဒၚမအို တို႕မွ သကၠရာဇ္ ၁၂၅၀ ခုနွစ္တြင္ ဖြားျမင္ေသာ သားရတနာ ျဖစ္ပါသည္။ ငယ္နာမည္မွာ ေမာင္ဘိုးသန္႕ ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment